Bình Định: Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Ngày 27 tháng 06 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Báo cáo số 104/BC-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính

Công bố, công khai thủ tục hành chính

Trong Quý II năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 16 Quyết định công bố Danh mục với 261 thủ tục hành chính (trong đó mới ban hành 41 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 179 thủ tục hành chính, thay thế 4 thủ tục hành chính; bãi bỏ 37 thủ tục hành chính) thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ban, ngành; đồng thời, đã thực hiện việc tích hợp dữ liệu và nhập sửa đổi, bổ sung thông tin các thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2022, có 33 thủ tục hành chính thuộc phạm vi rà soát, đánh giá. Đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ là 05 cơ quan hoàn thành quy trình rà soát sớm và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa 16/16 thủ tục hành chính.

 Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Trong kỳ báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận, chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý và trả lời 16 phản ánh, kiến nghị.

 Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là: 158.476 hồ sơ; trong đó, số mới tiếp nhận: 151.387 hồ sơ (trực tuyến: 25.822 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 125.565 hồ sơ), số từ kỳ trước chuyển qua: 7.089 hồ sơ.

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nhất là tham mưu xây dựng dự thảo Đề án “Đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh”.

- Ban hành “Quy chế phối hợp thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh”.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai việc kết nối, sử dụng “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử”.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-VPUBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 về kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã năm 2022.

- Trên cơ sở Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính định kỳ hằng tháng của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn/quá hạn và việc sử dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

 Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1098/UBND-KSTT ngày 07 tháng 3 năm 2022 chỉ đạo việc kết nối Hệ thống Phần mềm Một cửa điện tử (iGate) và Cổng thông tin điện tử của tỉnh với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống EMC) theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 717/BTTTT-THH ngày 04 tháng 3 năm 2022.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 176/VPUBND-TTPVHCC ngày 06 tháng 4 năm 2022 đề nghị VNPT Bình Định khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các chức năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh để triển khai công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định ban hành Danh mục 1.332 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (03 cấp: tỉnh, huyện, xã), chiếm tỷ lệ 62,38% thủ tục hành chính của tỉnh; trong đó, đã thực hiện tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 1.158 dịch vụ công trực tuyến.

- Dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” tiếp tục được quan tâm thực hiện; việc sử dụng lại kết quả bản sao chứng thực điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước có sự chuyển biến.

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh thực hiện.

Đến nay, 11/11 Bộ phận Một cửa cấp huyện đã áp dụng biên lai, hóa đơn điện tử. Trong đó, 06/11 Bộ phận Một cửa cấp huyện đã hoàn thành và áp dụng biên lai, hóa đơn điện tử đối với các thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ có thu phí, lệ phí (bao gồm: Ủy ban nhân dân các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn); 05/11 Ủy ban nhân dân các huyện (Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, An Lão) áp dụng biên lai, hóa đơn điện tử tại Bộ phận Một cửa đối với một số thủ tục hành chính;

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.

Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Trong Quý II năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên đăng tin, bài liên quan đến công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

 Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã triển khai một số nhiệm vụ khác

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo các Nghị quyết của Chính phủ.

- Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh…

- Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh (Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022).

Xuân Cường

48 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816925