Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa ký Quyết định số 146/QĐ-BTTTT ngày 16/02/2017 ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy chế quy định việc quản lý và duy trì Cổng; cung cấp và cập nhật thông tin; cung cấp và tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Cổng.
Quy chế này đã nêu rõ việc thành lập Ban Biên tập do Lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban. Đây là điểm mới trong việc tổ chức hoạt động cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm bảo đảm thông tin đúng định hướng, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc cung cấp thông tin chính thống của Bộ.
 
Quy chế cũng quy định rõ nội dung, thời hạn và trách nhiệm cung cấp thông tin lên Cổng, bảo đảm đúng với quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Đồng thời Quy chế cũng đưa ra những quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, bảo đảm việc cung cấp thông tin được nhanh chóng, chính xác theo đúng quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
Quy chế cũng nêu bật vai trò của Cổng Thông tin điện tử trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp. Cổng TTĐT Bộ là nơi cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cửa của Bộ, đồng thời tích hợp các dịch vụ công trực tuyến từ Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng tinh thần của Nghị quyết 36a-NQ/CP về Chính phủ điện tử.

 

Theo mic.gov.vn

917 Go top

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 64
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 64
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816699