Bắc Giang: Quy định về Bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 2294/QĐ-UBND về ban hành Quy định Bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

Quy định áp dụng đối với các sở, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thành phố.

Việc đánh giá, xếp hạng nhằm mục đích:

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị.

Áp dụng và tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện làm cơ sở chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế; phát huy thế mạnh trong việc ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ứng dụng CNTT nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang.

Việc thực hiện đánh giá, xếp hạng tuân thủ theo nguyên tắc: Phải bảo đảm tính khoa học, công khai, khách quan, minh bạch, phản ảnh đúng thực trạng ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước tại thời điểm đánh giá; Cho phép cơ quan nhà nước có thể tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá của UBND tỉnh thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá.

Quy định chi tiết về Bộ tiêu chí đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc giang gồm các nội dung như:

- Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước cấp tỉnh được đánh giá theo thang điểm 100 điểm gồm các hạng mục chính sau:

Hạ tầng kỹ thuật CNTT: 10 điểm;

Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan: 30 điểm;

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: 30 điểm;

Công tác đảm bảo an toàn thông tin: 10 điểm;

Nhân lực CNTT: 10 điểm;

Môi trường tổ chức và chính sách: 10 điểm.

- Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước cấp huyện được đánh giá theo thang điểm 100 điểm gồm các hạng mục chính sau:

Hạ tầng kỹ thuật CNTT khối UBND huyện: 5 điểm;

Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan: 25 điểm;

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: 30 điểm;

Ứng dụng CNTT tại cấp xã: 15 điểm;

Công tác đảm bảo an toàn thông tin: 5 điểm;

Hạ tầng nhân lực CNTT: 10 điểm;

Môi trường tổ chức và chính sách: 10 điểm.

- Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng Cổng TTĐT của các cơ quan nhà nước cấp sở được đánh giá theo thang điểm 100 điểm, gồm các hạng mục chính sau:

Thông tin giới thiệu: 6 điểm;

Tin tức, sự kiện: 10 điểm;

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: 8 điểm;

Thông tin chỉ đạo điều hành: 15 điểm;

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển: 12 điểm;

Văn bản quy phạm pháp luật: 6 điểm;

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công: 10 điểm;

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 7 điểm;

Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân: 5 điểm;

Chức năng hỗ trợ trên Cổng Thông tin điện tử: 10 điểm;

Đảm bảo quy định khác: 6 điểm;

Chuyển đổi số: 5 điểm

- Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng Cổng TTĐT của các cơ quan nhà nước cấp huyện được đánh giá theo thang điểm 100 điểm, gồm các hạng mục chính sau:

Thông tin giới thiệu: 6 điểm;

Tin tức, sự kiện: 10 điểm;

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: 8 điểm;

Thông tin chỉ đạo điều hành: 15 điểm;

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển: 12 điểm;

Văn bản quy phạm pháp luật: 6 điểm;

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công: 10 điểm;

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 7 điểm;

Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân: 5 điểm;

Chức năng hỗ trợ trên Cổng Thông tin điện tử: 10 điểm;

Đảm bảo quy định khác: 6 điểm;

Chuyển đổi số: 5 điểm

Theo đó trình tự thực hiện đánh giá, xếp hạng được quy định:

Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông gửi Công văn và mẫu phiếu khảo sát yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu về tình hình ứng dụng CNTT và tình hình hoạt động Cổng TTĐT của cơ quan.

Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu khảo sát, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hành Công văn khảo sát; đồng thời cập nhật số liệu vào phần mềm đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, Cổng TTĐT của tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm tra, xác minh số liệu.

Sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp số liệu, đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, Cổng TTĐT của các cơ quan, đơn vị trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành Quyết định công bố.

Thời gian thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, Cổng TTĐT trong các cơ quan nhà nước được thực hiện vào quý IV hằng năm. Số liệu báo cáo được tính từ 01 tháng 10 của năm trước đến 01 tháng 10 của năm đánh giá.

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các tiêu chí, hạng mục nói trên. Điểm đánh giá được sử dụng để tính chỉ số ứng dụng CNTT của từng cơ quan theo phương pháp tính chỉ số ứng dụng CNTT được quy định tại Bộ tiêu chí.

Việc đánh giá, xếp hạng Cổng TTĐT của cơ quan nhà nước được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các tiêu chí quy định nói trên. Điểm đánh giá được sử dụng để xếp hạng Cổng TTĐT của từng cơ quan.  

Ngoài ra việc xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, Cổng TTĐT được quy định như sau:

Việc xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước được thực hiện căn cứ vào chỉ số ứng dụng của từng cơ quan để xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp và xác định mức độ Tốt, Khá, Trung bình và Yếu. Các mức Tốt, Khá, Trung bình và Yếu được xác định như sau: mức Tốt là đơn vị có chỉ số đánh giá lớn hơn hoặc bằng 0,8; mức Khá: là đơn vị có chỉ số đánh giá lớn hơn hoặc bằng 0,65 và nhỏ hơn 0,8; mức Trung bình: là đơn vị có chỉ số đánh giá lớn hơn hoặc bằng 0,5 và nhỏ hơn 0,65; mức Yếu: là đơn vị có chỉ số đánh giá nhỏ hơn 0,5.

Việc xếp hạng Cổng TTĐT của cơ quan nhà nước được thực hiện căn cứ vào điểm đánh giá Cổng TTĐT của từng cơ quan để xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp và xác định mức độ Tốt, Khá, Trung bình và Yếu. Các mức Tốt, Khá, Trung bình và Yếu được xác định như sau: mức Tốt là đơn vị có điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 80; mức Khá: là đơn vị có điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 65 và nhỏ hơn 80; mức Trung bình: là đơn vị có điểm đánh giá lớn hơn hoặc bằng 50 và nhỏ hơn 65; mức Yếu: là đơn vị có điểm đánh giá nhỏ hơn 50.

Thực hiện xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, Cổng TTĐT theo 2 nhóm cơ quan bao gồm: Xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, Cổng TTĐT cơ quan nhà nước cấp tỉnh; Xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, Cổng TTĐT cơ quan nhà nước cấp huyện.

Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng quy định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị trong thực hiện Quy định:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện:

Thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu báo cáo về mức độ ứng dụng CNTT, Cổng TTĐT của cơ quan.

Tạo điều kiện để Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra, xác minh số liệu báo cáo.

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, Cổng TTĐT của đơn vị mình.  

Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, Cổng TTĐT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh định kỳ hằng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Xây dựng, hiệu chỉnh, trình bổ sung, sửa đổi các tiêu chí đánh giá về ứng dụng CNTT, Cổng TTĐT phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang.

Sở Nội vụ: Đưa kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT theo Quy định này vào nội dung xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Hạnh

919 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 20
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 20
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18945509