Bà rịa Vũng tàu: Quyết định ban hành Quy định Đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh  

Ngày 02 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà rịa Vũng tàu ban hành Quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà rịa - Vũng tàu.

Việc đánh giá, xếp hạng Chỉ số Chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số tỉnh Bà rịa - Vũng tàu.

Bộ chỉ số Chuyển đổi số gồm 03 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Cấu trúc Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh

Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bao gồm Thông tin chung (để các cơ quan cung cấp thông tin phục vụ đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 08 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số) với 67 chỉ số thành phần.

- Nhóm Nền tảng gồm 05 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng và 22 chỉ số thành phần.

- Nhóm Chính quyền số gồm 41 chỉ số thành phần.

- Nhóm Kinh tế số gồm 02 chỉ số thành phần.

- Nhóm Xã hội số gồm 02 chỉ số thành phần.

Cấu trúc Chỉ số Chuyển đổi số cấp huyện

Chỉ số Chuyển đổi số cấp huyện được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số bao gồm Thông tin chung (để các đơn vị cung cấp thông tin phục vụ đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 08 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số) với 76 chỉ số thành phần.

- Nhóm Nền tảng gồm 05 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng và 27 chỉ số thành phần.

- Nhóm Chính quyền số gồm 38 chỉ số thành phần.

- Nhóm Kinh tế số gồm 03 chỉ số thành phần.

- Nhóm Xã hội số gồm 08 chỉ số thành phần.

 Cấu trúc Chỉ số Chuyển đổi số cấp xã

Chỉ số Chuyển đổi số cấp xã được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số bao gồm Thông tin chung (để các đơn vị cung cấp thông tin phục vụ đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 08 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số) với 72 chỉ số thành phần.

- Nhóm Nền tảng gồm 05 chỉ số chính: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng và 24 chỉ số thành phần.

- Nhóm Chính quyền số gồm 38 chỉ số thành phần.

- Nhóm Kinh tế số gồm 02 chỉ số thành phần.

- Nhóm Xã hội số gồm 08 chỉ số thành phần.

Thời gian, trình tự thực hiện

Thời gian thực hiện:

- Vào Quý IV hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn việc đánh giá chấm điểm Bộ chỉ số Chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định số liệu, văn bản, tài liệu kiểm chứng của các cơ quan, đơn vị và hoàn thành việc đánh giá, xếp hạng trong tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

 Trình tự thực hiện:

 Đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

- Trên cơ sở văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá chấm điểm, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu kiểm chứng (có ký số của cá nhân lãnh đạo và tổ chức) của cơ quan, đơn vị mình và gửi văn bản, tài liệu kiểm chứng về Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định. Trường hợp, nếu có phần mềm chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, vận hành, các cơ quan, đơn vị tự đánh giá chấm điểm khi có văn bản và đính kèm đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu kiểm chứng (có ký số của cá nhân lãnh đạo và tổ chức) của cơ quan, đơn vị mình trên hệ thống theo đúng thời gian quy định. Trên cơ sở thông tin, số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu thông qua các ứng dụng dùng chung của tỉnh và trong công tác quản lý ngành.

- Trong quá trình đánh giá, nếu một số tiêu chí chưa rõ ràng thì Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị bổ sung tài liệu kiểm chứng để có cơ sở đánh giá chấm điểm. Tài liệu kiểm chứng bổ sung của các cơ quan, đơn vị phải được ký số của cá nhân lãnh đạo và tổ chức đúng thời gian quy định theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản và tài liệu kiểm chứng bổ sung gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

Đối với UBND cấp xã

- Rà soát, thực hiện đánh giá, chấm điểm, cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tài liệu kiểm chứng (có ký số của cá nhân lãnh đạo và tổ chức) của đơn vị mình và gửi văn bản, tài liệu kiểm chứng về UBND cấp huyện trên địa bàn theo đúng thời gian quy định. Trên cơ sở thông tin, số liệu báo cáo của đơn vị cấp xã, UBND cấp huyện rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng tại các đơn vị cấp xã mà mình quản lý, thực hiện thẩm định các tiêu chí và chấm điểm. Tổng hợp danh sách các đơn vị cấp xã sau khi thẩm định, đồng thời gửi văn bản, các tài liệu kiểm chứng về Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

- Trong quá trình đánh giá, nếu một số tiêu chí chưa rõ ràng thì Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu UBND cấp xã bổ sung tài liệu kiểm chứng để có cơ sở đánh giá chấm điểm. Tài liệu kiểm chứng bổ sung của đơn vị phải được ký số của cá nhân lãnh đạo và tổ chức đúng thời gian quy định theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản và tài liệu kiểm chứng bổ sung của UBND cấp xã gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

Quy định việc bổ sung tài liệu kiểm chứng và thẩm định đánh giá

- Trong quá trình thẩm định số liệu, đối với các tiêu chí mà cơ quan, đơn vị được đánh giá không cung cấp được tài liệu kiểm chứng theo quy định thì tiêu chí đó được mặc định là 0 điểm.

- Đối với việc đánh giá, bổ sung tài liệu kiểm chứng sau thời gian quy định thì tiêu chí đó được mặc định là 0 điểm.

- Đối với Chỉ số Chuyển đổi số cấp xã khi thực hiện đánh giá chấm điểm mà UBND cấp huyện trên địa bàn quản lý cấp xã không thực hiện thẩm định đánh giá đơn vị cấp xã thì xem như đơn vị cấp xã đó không được tính điểm (mặc định là 0 điểm) và được xếp hạng từ cao đến thấp.

 Phương pháp đánh giá

- Việc đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua hình thức chấm điểm đối với các chỉ số thành.

- Đối với các cơ quan, đơn vị không cung cấp dịch vụ công trực tuyến (do đơn vị không có thủ tục hành chính hoặc thủ tục hành chính không cung cấp được dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình) hoặc không có đơn vị cấp xã trực thuộc theo quy định... thì cách tính điểm bằng điểm trung bình cộng của các cơ quan, đơn vị cùng cấp có điểm của tiêu chí đó.

- Việc đánh giá không thực hiện đối với các nội dung có liên quan đến bí mật nhà nước.

 Xếp hạng, công bố kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số

Việc xếp hạng Chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị được tính trên cơ sở tổng số điểm của các chỉ số thành phần và xác định theo thứ tự từ cao xuống thấp.

 Việc xếp loại được chia thành 04 mức:

- Mức Tốt: Tổng điểm đạt từ 90 - 100 điểm do cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc triển khai ứng dụng CNTT và đạt được một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số.

- Mức Khá: Tổng điểm đạt từ 80 - dưới 90 điểm do cơ quan, đơn vị thực hiện tương đối tốt việc triển khai ứng dụng CNTT và đạt được một vài nhiệm vụ về chuyển đổi số.

- Mức Trung bình: Tổng điểm đạt từ 70 - dưới 80 điểm do cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện được một số nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT.

- Mức Yếu: Tổng điểm đạt dưới 70 điểm do cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện được một vài nội dung cơ bản về ứng dụng CNTT.

Công bố kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số:

- Việc công bố kết quả đánh giá do Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố trước ngày 31/01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

- Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị được công bố, công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Xuân Cường

182 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102726