Bà Rịa - Vũng Tàu: Kết quả chuyển đổi số năm 2020  

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Ngày 19/2/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có báo cáo số 1405/UBND-VP báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg và cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh với kết quả đã đạt được cụ thể như sau:

1. Về tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Quyết định số 749/QĐ-TTg (tính đến tháng 12/2020)

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xây dựng và tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đối với dự thảo“Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” Danh mục các nhiệm vụ trọng tâm Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025. Sau khi hoàn thiện ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, dự kiến Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ ban hành trong quý I/2021.

- Chỉ tiêu phát triển Chính quyền số

+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Đến nay 19 sở, ban, ngành, 08 huyện, thị xã, thành phố và 82 đơn vị cấp xã đã cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Trong năm 2020, Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp dịch vụ công mức độ 2 là 2.151 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 1.748; cấp huyện: 274 và cấp xã: 129); mức độ 3: 233 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 221; cấp huyện: 12); mức độ 4: 1.145 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 774; cấp huyện: 252 và cấp xã: 119). Như vậy, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 so với tổng số thủ tục hành chính của tỉnh đạt 59%.

+ Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành: đã được triển khai đến 21 sở, ban, ngành; 08 UBND huyện, thị xã, thành phố; 82 xã, phường, thị trấn, các cơ quan cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc cấp sở, cấp huyện, đảm bảo việc liên thông 04 cấp (Trung ương-Tỉnh-Huyện-Xã), đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Hiện tại trên 95% văn bản được phát hành qua phần mềm, trừ một số văn bản mật và văn bản đặc thù.

+ Hệ thống thông tin Báo cáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến các sở, ban, ngành và kết nối với Hệ thống thông tin Báo cáo của Chính phủ đang được đưa vào vận hành thử nghiệm bằng giải pháp VNPT-LRIS từ tháng 10/2020.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm xã hội đang được triển khai thực hiện.

- Chỉ tiêu phát triển kinh tế số

Tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể: công bố đầy đủ các thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, công khai tình trạng giải quyết hồ sơ, công khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh...

- Chỉ tiêu phát triển xã hội số

+ Hiện có hơn 12 doanh nghiệp xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để cung cấp hạ tầng, dịch vụ viễn thông. Hạ tầng viễn thông thụ động phát triển rộng khắp, cụ thể: toàn tỉnh có 1.886 trạm, bán kính phục vụ bình quân là 0.73km/trạm; hạ tầng mạng thông tin di động 2G, 3G, 4G tương đối hoàn thiện, đảm bảo vùng phủ sóng đến các khu vực dân cư; có 03 tổng đài host, 88 tổng đài vệ tinh; thiết bị truy nhập Internet, mạng cáp ngoại vi triển khai rộng khắp, với nhiều tuyến được ngầm hóa tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, với dung lượng đầu tư hiệu quả, tỷ lệ dự phòng đủ đáp ứng các yêu cầu khi có tình huống phát sinh; hạ tầng truyền dẫn cáp quang đầu tư rộng khắp, với 1.782 tuyến, chiều dài khoảng 4.678 km và có 540 tuyến viba.

+ Tính đến hết tháng 12/2020, số thuê bao điện thoại phát triển là 419.941 thuê bao, số thuê bao điện thoại hiện có là 1.645.157 thuê bao, mật độ điện thoại/100 dân đạt 143 thuê bao/100 dân, mật độ Internet/100 dân đạt 36 thuê bao/100 dân.

2. Việc tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số

- Thực hiện Công văn số 3738/BTTTT-NXB ngày 29/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh đã tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền chuyển đổi số đến các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 10876/UBND-VP ngày 06/10/2020.

- Ngoài ra, ngày 04/9/2020, tỉnh đã phối hợp với VNCERT tổ chức Hội thảo An toàn thông tin trong Chuyển đổi số đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Về chiến lược, kế hoạch, chính sách, thể chế phục vụ chuyển đổi số

Trong thời gian qua, tỉnh ban hành một số thể chế, chính sách như:

- Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh sách mã định danh các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 22/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 22/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phiên bản 1.0;

- Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rút ngắn lộ trình, đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 giai đoạn 2016-2020 của tỉnh trong năm 2019;

- Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Cổng thanh toán trực tuyến và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua “Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”;

- Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

4. Phát triển hạ tầng, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số

- Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đã được đưa vào vận hành từ quý IV/2019 theo công nghệ điện toán đám mây và đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung để tránh đầu tư hạ tầng dàn trải và xảy ra nguy cơ mất an toàn thông tin. Đến nay, 100% CBCCVC được trang bị máy vi tính; 100% đơn vị có mạng nội bộ.

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng tiếp tục được duy trì, đáp ứng việc vận hành, kết nối các ứng dụng dùng chung và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình trao đổi trên môi trường mạng. 100% các cơ quan, đơn vị đều kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng, với tốc độ băng thông 30Mbps đối với Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, 10Mbps đối với các sở, ban, ngành và cấp huyện, 4Mbps đối với cấp xã.

- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) đã xây dựng và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), với các thành phần: trục kết nối (ESB); quản lý quy trình nghiệp vụ; xác thực tài khoản; phần mềm quản lý, vận hành LGSP; quản lý văn bản, công việc; xử lý hồ sơ nghiệp vụ; thanh toán điện tử; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích...

- Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh tiếp tục được duy trì, hoạt động ổn định, phục vụ các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Các cơ quan Trung ương đã chủ trì tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến tới điểm cầu tại Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến, nhất là trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông với 08 huyện, thị xã, thành phố. Ngày 01/10/2020, đã chính thức đưa vào sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối từ tỉnh đến cấp xã. Đến nay các cuộc họp thường kỳ Chính phủ, UBND tỉnh đều được trực tiếp đến các điểm cầu cấp xã để UBND cấp xã cùng tham dự. Hệ thống này cũng được sử dụng triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước rất hiệu quả.

5. Hoạt động hợp tác, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo phục vụ chuyển đổi số

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg, đến nay, tỉnh đã triển khai và đưa vào vận hành một số nhiệm vụ để phục vụ chuyển đổi số như: Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã, phần mềm Một cửa điện tử thống nhất, Cổng Dịch vụ công của tỉnh, phần mềm Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hệ thống Quản lý hạ tầng trên nền GIS, ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Thông tin và Truyền thông; Biên bản hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel)...

6. Tình hình chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số theo Quyết định 749/QĐ-TTg

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg, đến nay, tỉnh đã triển khai và đưa vào vận hành một số nhiệm vụ ưu tiên để phục vụ chuyển đổi số như: cơ sở dữ liệu Cấp đổi giấy phép lái xe, cơ sở dữ liệu Quản lý vận tải, mở rộng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo, xây dựng dữ liệu quan trắc Tài nguyên và Môi trường của các địa phương kết nối với hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường...

Để triển khai có hiệu quả Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa ra kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

- Ban hành Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Rà soát, tổng hợp số liệu báo cáo, đánh giá, xác định chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai và kết quả thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh.

- Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chương trình đảm bảo an toàn thông tin của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Phát triển hệ thống Trung tâm dữ liệu của tỉnh.

- Hoàn thiện Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của tỉnh.

Nguyễn Hạnh

1273 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 47
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 47
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18316960