An Giang: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử 

Tính đến tháng 11 năm 2020 tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại trong xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của tỉnh An Giang như sau:

1. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử:

- Thực hiện tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm hoạ, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu:

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước kết nối đến các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ.

UBND tỉnh chủ trương triển khai chuyển đổi sang loại hình thuê dịch vụ phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn từ cấp tỉnh đến xã, HĐND tỉnh và các cơ quan Đoàn thể được triển khai hệ thống phần mềm đáp ứng yêu cầu tính năng, chức năng quy định; Theo dõi được công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được triển khai theo hình thức thuê dịch vụ, triển khai cho tất cả cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại địa chỉ: https://dichvucong.angiang.gov.vn.

Hệ thống QLVBĐH đã liên thông với Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; Cung cấp hệ thống để công bố văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các Sở, Ngành và các địa phương trên cổng thông tin điện tử các cấp, công khai tại địa chỉ https://vpdt.angiang.gov.vn/cong-khai-van-ban-an-giang; Kết nối liên thông bốn cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; liên thông các khối Đảng, Đoàn thể khi có yêu cầu.

Hệ thống phần mềm được triển khai tập trung đảm bảo tăng cường khả năng bảo mật, sao lưu, phòng chống thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thí điểm Hệ thống “Giám sát an toàn các Hệ thống thông tin dùng chung tỉnh”.

Đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp dữ liệu động (LRIS) trên địa bàn tỉnh và triển khai tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh; đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng; tập huấn cho cán bộ quản trị hệ thống.

Đã có chủ trương triển khai "Thử nghiệm giải pháp giám sát an toàn thông tin có chủ đích lớp Endpoint trên địa bàn tỉnh và hiện đã triển khai thử nghiệm tại 3 Sở, 02 huyện và các đơn vị trực thuộc, xã, thị trấn.

Đã xin chủ trương triển khai thử nghiệm “Trung tâm dữ liệu, điều hành thông minh (IOC) tỉnh An Giang.

- Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông, chia sẻ với hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp:

Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh đã kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Đang triển khai kết nối liên thông phần mềm hộ tịch đến tất cả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, phường của thành phố Long Xuyên qua đó sẽ đánh giá và triển khai toàn tỉnh.

- Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh đã được ban hành:

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định Phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030.

Tổ chức Hội nghị Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án An Giang điện tử giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thông tin báo cáo, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, thủ tục hành chính, công báo điện tử... với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương qua Trục liên thông văn bản quốc gia theo. Tạo lập môi trường làm việc điện tử liên thông 4 cấp. Tỷ lệ văn bản điện tử gửi, nhận giữa các CQNN đạt trên địa bàn tỉnh đạt 97%.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về Ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng Trục kết nối liên thông cấp tỉnh (LGSP) để kết nối liên thông dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm khác nhau trên địa bàn tỉnh và kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử với các bộ, ngành, địa phương khác.

- Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0):

UBND tỉnh ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh An Giang phiên bản 1.0; Đang triển khai cập nhật, hoàn thiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) theo hướng dẫn.

2. Về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số:

- Tổ chức chuẩn hóa cấu trúc, hệ thống hóa mã định danh, thực hiện số hóa dữ liệu và cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tổ chức tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần: Đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước.

- Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ:

Đã triển khai thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp dữ liệu động (LRIS) trên địa bàn tỉnh, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, hiện tại đã triển khai và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ Quản trị hệ thống, mở rộng đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và hiện đang tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm hệ thống LRIS.

Tháng 11/2019, Sở Nội vụ An Giang đã chính thức triển khai hệ thống Phần mềm thông tin báo cáo, quản lý cơ sở dữ liệu cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Xây dựng Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung:

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh
An Giang được xây dựng tập trung, thống nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

An Giang đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang; Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.angiang.gov.vn.

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định về Công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã rà soát tích hợp, cung cấp các TTHC; Thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kết nối liên thông, tích hợp các thủ tục hành chính theo lộ trình với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đang tiếp tục phối hợp kết nối, tích hợp 279 TTHC.

Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp giao diện cho thiết bị di động để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân doanh nghiệp tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn/dichvucong/hoidap, tiếp nhận phản ánh kiến nghị thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua kênh tương tác Zalo, liên hệ trực tiếp.

Từ ngày 01/01/2020 đến 18/11/2020 đã tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang:

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã kết nối liên thông, tích hợp các thủ tục hành chính theo lộ trình với Cổng dịch vụ công quốc gia có địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thực hiện kết nối với các hệ thống của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý; Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

Thực hiện tích hợp đăng nhập một lần SSO, bố trí máy chủ bảo mật và vận hành tại Trung tâm dữ liệu tỉnh đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; cổng dịch vụ công quốc gia.

Triển khai dịch vụ thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến của Vietinbank trên địa bàn tỉnh, để tăng cường thực hiện DVCTT mức độ 4. Dịch vụ thanh toán trực tiếp của VietinBank tích hợp, kết nối vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Hệ thống đã thực hiện kết nối liên thông giữa các phần mềm trong nội bộ tỉnh. Việc kết nối, liên thông qua Trục liên thông quốc gia NGSP đảm bảo tuân thủ Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam.

- Tổ chức triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện:

Nhiều đơn vị cấp Sở, huyện đã triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc trên môi trường mạng (phòng họp không giấy e-Cabinet). Theo đó, tất cả tài liệu họp được số hóa chuyển cho các thành viên tham dự nhằm hạn chế sử dụng văn bản giấy.

Trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh An Giang đã triển khai hệ thống VNPT-Meeting tại các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã phục vụ hội họp, làm việc trực tuyến. Đồng thời đang triển khai thử nghiệm giải pháp Hội nghị trực tuyến được vận hành tại địa chỉ: https://emeeting.mic.gov.vn.

Để triển khai các nhiệm vụ được giao, tỉnh An Giang cũng quán triệt bảo đảm các nguồn lực cho triển khai xây dựng Chính phủ điện tử như:

Tích cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện tử.

Xây dựng Chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về Chính phủ điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và làm việc trên môi trường mạng.

Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử.

Nguyễn Hạnh

5128 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 71
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 71
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17709760