An Giang: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đến Quý II năm 2021 

Đến Quý II năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với kết quả...

Đến Quý II năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với kết quả về kiểm soát thủ tục hành chính cụ thể:

- Đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC) quy định tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

Số lượng TTHC đã được đánh giá tác động trong kỳ báo cáo: 0 thủ tục.

Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: 0 thủ tục.

- Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL

Trong kỳ tỉnh An Giang không phát sinh dự thảo văn bản QPPL có quy định thủ tục hành chính.

- Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

Trong Quý II năm 2021, tổng số Quyết định công bố TTHC/danh mục TTHC đã được ban hành trong kỳ báo cáo: là 23 Quyết định.

Tổng số văn bản QPPL có quy định TTHC được công bố: 0 văn bản.

Tổng số TTHC/danh mục TTHC được công bố 813 thủ tục (bao gồm: công bố mới: 286 TTHC; Sửa đổi, bổ sung: 162 TTHC; bãi bỏ 80 TTHC); trong đó số TTHC được công khai 517 thủ tục.

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 2043 thủ tục; trong đó: số TTHC do Trung ương quy định: 2036 thủ tục; số TTHC do địa phương quy định: 07 thủ tục.

- Rà soát, đơn giản hóa TTHC

Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021. Theo đó, các đơn vị sẽ tiến hành rà soát với 32 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đơn vị, trong đó có 04 thủ tục của ngành bảo hiểm xã hội.

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

Tổng số 20 phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số tiếp nhận mới trong kỳ: 20; số từ kỳ trước chuyển qua: 0; số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 15; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 5.

Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 19 PAKN; trong đó số đã được đăng tải công khai: 19 PAKN.

Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 1 PAKN.

- Tình hình, kết quả giải quyết TTHC (Các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh)

Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 597.351 (trực tuyến: 101.561, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 475.576; số từ kỳ trước chuyển qua: 20.214).

Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 570.870; trong đó, giải quyết trước hạn: 103.273, đúng hạn: 467.485, quá hạn: 112.

Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 26.481; trong đó, trong hạn: 26.454, quá hạn: 27.

Trung tâm phục vụ hành chính công

Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ là 20.099 hồ sơ (trong đó mức độ 3 là 2.453 hồ sơ chiếm 12,2%, mức độ 4 là 8.575 hồ sơ chiếm 43%)

Hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 1.900 hồ sơ.

Hồ sơ không đủ điều kiện: 254 hồ sơ.

Tổng hồ sơ phải xử lý: 21.999 hồ sơ.

Tổng hồ sơ đã xử lý trong kỳ là 19.542 hồ sơ (trong đó đúng hạn 19.518 hồ sơ chiếm 99,9%, trễ hạn 24 hồ sơ chiếm tỷ lệ 0,1%). Nguyên nhân giải quyết hồ sơ trễ hạn chủ yếu là do cán bộ phòng chuyên môn xử lý chậm trễ.

Hồ sơ đang giải quyết là 2.203 hồ sơ, tất cả hồ sơ đều còn trong thời hạn giải quyết, không có hồ sơ quá hạn mà chưa giải quyết.

Hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trong kỳ: tiếp nhận 746 hồ sơ và trả kết quả 3.602 hồ sơ.

Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 1.288.328 (trực tuyến: 349.114, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 919.447); số từ kỳ trước chuyển qua: 19.767.

Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 906.601; trong đó, giải quyết trước hạn: 118.279, đúng hạn: 788.320, quá hạn: 2.

Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 381.727; trong đó, trong hạn: 381.720, quá hạn: 7.

- Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

+ Tình hình triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Đến nay trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành việc kiện toàn 100% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã.

Hiện nay, tỉnh An Giang cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Đến nay UBND cấp huyện cơ bản đã xây dựng và ban hành kế hoạch theo đúng yêu cầu.

+ Tình hình công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa; danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.

UBND tỉnh An Giang đã công bố danh mục với 100% TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa đảm bảo đúng quy định và danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Đã công bố 23 Quyết định về công bố danh mục TTHC: ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ, hủy bỏ, thay thế danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của một số cơ quan, đơn vị; 11 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của các đơn vị.

+ Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết TTHC

Đã hoàn thành tích hợp hệ thống đánh giá việc giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến đúng theo quy định. Tuy nhiên đến nay không phát sinh số lượt đánh giá, nguyên nhân chủ yếu do người dân còn tâm lý e ngại chưa mạnh dạng đánh giá, tiêu chí đánh giá quá nhiều.

+ Tình hình, kết quả đề xuất các TTHC thực hiện liên thông

Liên thông giữa các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh với 20 lĩnh vực và 123 thủ tục.

Liên thông cùng cấp:

Cấp tỉnh với 18 lĩnh vực và 170 thủ tục.

Cấp xã với 1 lĩnh vực và 7 thủ tục.

Các cơ quan ngành dọc với 6 lĩnh vực và 15 thủ tục.

- Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC, đã ban hành Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Đã hoàn thành tích hợp được 325 dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia. UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở, ban, ngành tỉnh tiến hành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, đồng thời xây dựng lộ trình tích hợp với Cổng DVC quốc gia, dự kiến hoàn thành trong quý III năm 2021.

Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp giao diện cho thiết bị di động để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân doanh nghiệp tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn/dichvucong/hoidap, tiếp nhận phản ánh kiến nghị thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh hoặc qua kênh tương tác Zalo, liên hệ trực tiếp.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến Payment flatform của Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế,…trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công.

Đã ban hành Kế hoạch về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh An Giang, đảm bảo 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa khi dự án kết thúc.

- Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Trong Quý II năm 2021, tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Cải cách thủ tục hành chính năm 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:

Văn phòng UBND tỉnh in và phát về các Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh được 91.000 tờ rơi về các hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện kết nối, tích hợp và triển khai thực hiện dịch vụ công nghĩa vụ tài chính về thủ tục đất đai từ ngày 01/6/2021. Theo thống kê tổng 1 tháng đi vào vận hành đã có 193 lượt giao dịch thành công với tổng số tiền 523.189.336 đồng.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và hoàn thành các dịch vụ công còn lại theo đúng lộ trình của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các đơn vị cũng đã khéo léo lồng ghép việc tuyên truyền thông qua các hội nghị giao ban, tọa đàm, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

- Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

Đã ban hành kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021.

- Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC

Trong năm 2021, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021. Theo đó, tỉnh dự kiến trong quý II hoặc quý III sẽ tiến hành kiểm tra 24 đơn vị (2 đơn vị cấp tỉnh, 11 đơn vị cấp huyện, 11 đơn vị cấp xã). Hiện nay, An Giang đang trong tình hình dịch diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 do đó tỉnh chưa tổ chức kiểm tra thực tế tại các địa phương.

Như vậy, đến hết quý II năm 2021 UBND tỉnh An Giang đã đạt được một số kết quả trong triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Một số thuận lợi là:

Hiện nay, công tác cải cách hành chính nói chung và kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính nói riêng được sự quan tâm chỉ đạo từ Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên đã tạo ra bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Một số bộ, ngành công khai thủ tục hành chính kèm Quyết định công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc công bố danh mục và tích hợp, công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó UBND tỉnh An Giang vẫn còn một số khó khăn như:

Một số bộ, ngành cập nhật Quyết định công bố thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia chưa kịp thời hoặc cập nhật thiếu dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cập nhật mã số thủ tục hành chính mới bãi bỏ mã số đã công khai trên cơ sở dữ liệu mà không có Quyết định công bố TTHC kèm theo.

Việc công bố thủ tục hành chính của một số bộ, ngành Trung ương còn nhiều bất cập; nhiều văn bản pháp luật đã có hiệu lực thi hành nhưng các bộ, ngành Trung ương không kịp thời công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thủ tục hành chính gây khó khăn, lúng túng cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; nội dung, thành phần thủ tục hành chính được công bố không đầy đủ theo quy định, có thủ tục không quy định thời gian thực hiện cụ thể, thành phần hồ sơ không quy định… gây khó khăn cho các địa phương trong công tác triển khai thực hiện, nhất là đối với việc xây dựng quy trình nội bộ để thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện các giao dịch hồ sơ thủ tục hành chính mặc dù đã có sự chuyển biến rõ nét trong thời gian gần đây nhưng hiệu quả vẫn còn chưa cao, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp vẫn chiếm đa số trong tổng số lượng hồ sơ giao dịch.

Đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện kiểm soát TTHC phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc cập nhật đôi khi còn chậm trễ; Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận “Một cửa” không còn, do đó chưa động viên kịp thời tinh thần trách nhiệm làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, UBND tỉnh An giang đặt ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới gồm:

Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ.

Triển khai vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh kết nối với Hệ thống báo cáo Chính phủ theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021; Quyết định 406/QĐ-TTg ngày 22/03/2021 của Thủ tướng; Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong việc triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 về đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Rà soát, xây dựng Cổng dịch vụ công cấp tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định.

Mai Xuân Cường

 

313 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 44
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 44
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100677