Ngành công nghệ yêu thích nhất ở VN là gì?
Lựa chọn 1, 0 phiếu
Lựa chọn 2, 0 phiếu

Thăm dò thực hiện từ 29/01/2016 đến 03/01/2016

Theo bạn, có nên ứng dụng công nghệ thông tin vào các thủ tục hành chính nhà nước?
1. Có, 3 phiếu (50 %)
2. Không, 3 phiếu (50 %)

Thăm dò thực hiện từ 12/12/2015 đến 31/01/2016

Bạn mong đợi điều gì từ TPP?
Hàng hóa chất lượng tốt, giá rẻ hơn, 2 phiếu (100 %)
Thu nhập cao hơn, 0 phiếu (0 %)
Nhiều cơ hội đầu tư hơn, 0 phiếu (0 %)
Khác, 0 phiếu (0 %)

Thăm dò thực hiện từ 21/10/2015 đến 31/12/2015

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)

Thăm dò thực hiện từ 05/03/2015 đến 10/04/2019