Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
942/QĐ-TTg 15/06/2021 Thủ tướng Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 942/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Chính phủ Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
23/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin đoạn đoạn 2016-2020
1697/QĐ-BTTTT 23/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0)
1705/QĐ-BTTTT 23/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0)
25/2018/QH14 12/06/2018 Quốc hội Luật Tố cáo năm 2018
2392/QĐ-BTTTT 25/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện
32/2017/TT-BTTT 15/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
6/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Cục tin học hóa Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Cục tin học hóa Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
25/2014/TT-BTTTT 30/12/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Chủ tịch nước Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Cục tin học hóa Thông tư Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
2803/BTTTT-THH 01/10/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.
1951/BTTTT-ƯDCNTT 04/07/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN
1276/BTTTT-ƯDCNTT 06/05/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản Hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến
06/2013/TT-BTTTT 07/03/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
3601/BTTTT-ƯDCNTT 25/12/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP
2352/BTTTT-ƯDCNTT 05/09/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn lập hồ sơ mô tả các yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ, phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án ứng dụng CNTT.
 • Trang 1 trong 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 54
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 54
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100564