Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
03/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 
04/2020/TT-BTTTT 24/02/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
1872/QĐ-BTTTT 14/11/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở
3575/BTTTT-THH 23/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg
11/2015/TT-BTTTT 05/05/2015 Cục tin học hóa Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
06/2015/TT-BTTTT 23/03/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
3788/BTTTT-THH 26/12/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước
22/2013/TT-BTTTT 23/12/2013 Cục tin học hóa Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
512/BTTTT-ƯDCNTT 20/02/2013 Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước
225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 26/12/2012 Cục tin học hóa Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015
553/ƯDCNTT-CSHTTT 30/07/2012 Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Về việc Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng
553/ƯDCNTT-CSHTTT 30/07/2012 Cục tin học hóa Văn bản hướng dẫn Khung báo cáo kết quả thực hiện triển khai, ứng dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng
896/QĐ-BTTTT 28/05/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011 – 2020
15/CT-TTg 22/05/2012 Thủ tướng Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT 15/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
270 /BTTTT-ƯDCNTT 06/02/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông V/v hướng dẫn Mô hình thành phần chính quyền điện tử cấp tỉnh
125/BTTTT-ƯDCNTT 13/01/2012 Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống một cửa điện tử
106/2011/NĐ-CP 24/11/2011 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP  của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
27/2011/TT-BTTTT 04/10/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam
1601/QĐ-BTTTT 03/10/2011 Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
 • Trang 1 trong 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 23
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 23
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102856