Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tại tỉnh Bình Dương

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2016, trong thời gian qua Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành) đã tiến hành kiểm tra công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Bình Dương. Trong khuôn khổ Chương trình kiểm tra của Ban Điều hành, Đoàn công tác đã làm việc, kiểm tra thực tế tình hình ứng dụng CNTT tại một số cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Dương

Hưng Yên: Báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2016

Năm 2016, công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đạt được một số thành tựu đáng chú ý. Bên cạnh việc phê duyệt, ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành, văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT

NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11/2016

Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước kiểm tra ứng dụng Công nghệ thông tin tại Bộ Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành) năm 2016, từ ngày 27-28/7/2016 tại Bộ Tư pháp, Ban Điều hành đã tiến hành kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ Tư pháp, trong đó ngày 27/7/2016 Cục Tin học hóa – Cơ quan thường trực Ban Điều hành và các thành viên Ban Điều hành đã kiểm tra, đánh giá thực tế tại Cục CNTT – Bộ Tư pháp.

Sự kiện nội bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 40
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100454