NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11/2016

Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước kiểm tra ứng dụng Công nghệ thông tin tại Bộ Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Ban Điều hành) năm 2016, từ ngày 27-28/7/2016 tại Bộ Tư pháp, Ban Điều hành đã tiến hành kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ Tư pháp, trong đó ngày 27/7/2016 Cục Tin học hóa – Cơ quan thường trực Ban Điều hành và các thành viên Ban Điều hành đã kiểm tra, đánh giá thực tế tại Cục CNTT – Bộ Tư pháp.

Bộ Tài chính triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử

Theo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính có nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài chính phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015, hiện nay, Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài chính.
Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 74
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 74
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17292295