Hậu Giang: Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2020

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có báo cáo số 30/BC-UBND về kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020. Cụ thể như sau:

Tây Ninh: Kết quả thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đến nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được một số kết quả trong năm 2020, cụ thể:

Nam Định: Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 30 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu nhằm cụ thề hóa việc triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Giúp cho các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ để triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Kế hoạch nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch về kế hoạch nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Sơn La: Kết quả triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 40
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18945444