Yên Bái: Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; ngày 04 tháng 5 năm 2019 Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018...

Sơn La: Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Sơn La.

Ngày 07 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có văn bản số 14/BC-UBND về việc Báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2018...

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020...

Đà Nẵng ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ quận, huyện, phường, xã điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện, ngày 21 tháng 12 năm 2018, Ủy ban dân nhân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ quận, huyện, phường, xã điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

Bộ Giao thông vận tải ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ (Phiên bản 1.0)

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 2113/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (Phiên bản 1.0)...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 31
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 31
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15488572