Điện Biên: Đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2018, ngày 10 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông có báo cáo số 56/BC-STTTT về việc đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018...

Vĩnh Phúc: Công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; ngày 26 tháng 6 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018...

Kiên Giang: Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đồng thời cũng đảm bảo Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang hoạt động hiệu quả, ngày 03 tháng 5 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 85/QĐ-BCĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang...

Hưng Yên: Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng Chính quyền điện tử trong cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên; ngày 11 tháng 3 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018...

Phú Thọ: Đánh giá kết quả ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2018.

Ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có văn bản số 251/BC-UBND về việc Báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018. Theo báo cáo, trong năm 2018 kết quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh Phú Thọ như sau:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15488679