Bộ Thông tin và Truyền thông: Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia...

Bắc Ninh: Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ

Ngày 12 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Vĩnh Phúc: Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất. Chuyển đổi số phải gắn với sự thay đổi vận hành từ mô hình truyền thống sang phương thức hiện đại đối với các cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân, thông qua việc ứng dụng các công nghệ số, sử dụng dữ liệu số, nhằm tạo ra các giá trị mới nhanh hơn, nhiều hơn, tốt hơn cho xã hội.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ: Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định số 51/QĐ-BCĐCCHC về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Ngày 26 tháng 04 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 30
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 30
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102775