Tỉnh Cao Bằng: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2012

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng vừa ban hành văn bản số 1965/KH-UBND ngày 23/9/2011 phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2012.

Tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa năm 2012.

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa đã rất quan tâm đến việc thúc đẩy và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và đã đạt được những thành tựu nhất định.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 54
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 54
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100677