Cao Bằng: Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành kế hoạch về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2021.

Quảng Ngãi: Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi

Sơn La: Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn có Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La: Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn có Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Bình định: Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh bình Định đã ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 36
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 36
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18945550