Lào Cai: Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và đầu tư cơ sở vật chất cho các xã, phường năm 2016

Trong Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử và đầu từ cơ sở vật chất cho các xã, phường năm 2016 – tỉnh Lào Cai chú trọng vào 3 mục tiêu cốt lõi.

Thanh tra Chính phủ: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Ngày 19/7/2016, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 theo văn bản số 1795/KH-TTCP. Mục tiêu chính của Kế hoạch là hướng tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử theo lộ trình Đảng và nhà nước đã đề ra. Đồng thời thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Cung cấp 100% các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Quảng Ngãi: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ngày 26/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Bình Phước: Tập trung giải quyết các nhu cầu cấp thiết và từng bước hiện đại hóa nền hành chính

Đó là mục tiêu lớn nhất trong kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016.

Phú Thọ: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2011-2015, tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng nhìn chung, hạ tầng CNTT của tỉnh chưa hoàn thiện, chưa kết nối mạng diện rộng của tỉnh, mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ yếu còn kết nối ngang hàng và thiếu các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816912