Tình hình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh Gia Lai trong năm 2017

Ngày 24 tháng 01 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có báo cáo số 09/BC-UBND về tình hình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2017.

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2017

Ngày 05/01/2017 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản số 56/KH-UBND về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2017.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

Thương mại điện tử là một trong những kết cấu hạ tầng quan trọng của lĩnh vực thương mại và xã hội thông tin; có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao, tốc độ phát triển nhanh và là phương thức giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hiểu được tầm quan trọng của Thương mại điện tử, ngày 22/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có Quyết định số 3798/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Xây dựng: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan năm 2017

Ngày 26/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1351/2016/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2017.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016

Ngày 19/01/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-BTTTT về việc Phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100658