Đồng Nai: Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2021

Ngày 06 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 10690/KH-UBND về việc triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2021.

Tiền Giang: Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Nam Định: Kết quả triển khai việc cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Vĩnh Long: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021, với mục tiêu:

Cao Bằng: Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 28
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 28
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18945429