Tuyên Quang: ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, ngày 09/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định số 246/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang...

Long An: Ban hành kế hoạch phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia; ngày 03 tháng 05 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Quảng Nam: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; ngày 03 tháng 5 năm 2019 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam...

Bình Định: Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định...

Sơn La: Báo cáo kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử 6 tháng đầu năm 2019.

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, ngày 05 tháng 7 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có báo cáo số 09/BC-BBT báo cáo kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh 6 tháng đầu năm...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 2
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 2
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15146304