Phú Thọ: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2011-2015, tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng nhìn chung, hạ tầng CNTT của tỉnh chưa hoàn thiện, chưa kết nối mạng diện rộng của tỉnh, mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ yếu còn kết nối ngang hàng và thiếu các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Quyết tâm xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020

Đó là mục tiêu lớn nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Hải Dương: Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020

Nắm bắt được xu hướng chung của cả nước trong thời gian tới là ứng dụng Công nghệ thông tin để xây dựng Chính phủ điện tử, do đó giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hải Dương chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tiến tới chính quyền điện tử, đảm bảo nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động; Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước công khai hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ninh Thuận: Tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Ninh Thuận, tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh công tác ban hành và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành, tỉnh còn chú trọng triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Hưng Yên: Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin

Ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2720/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 40
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18617397