Lào Cai: Triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Hải Phòng: Báo cáo phục vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thực hiện các nội dụng cải cách hành chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm, các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ...

Quảng Bình: Chính thức áp dụng Kho quản lý dữ liệu điện tử thủ tục hành chính và triển khai số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về phê duyệt Đề án "Xây dựng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công /Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh”. Đến nay, tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành việc xây dựng, tổ chức chạy thử Kho quản lý dữ liệu điện tử thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai tập huấn kỹ năng khai thác, sử dụng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nam Định: Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ngày 05 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Cao Bằng: Quyết định ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 05 tháng 8 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 984/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 26
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 26
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102878