Sơn La: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020

Thực hiện việc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có những kết quả cụ thể về thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính như sau:

Vĩnh Phúc: Kết quả chỉ đạo điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử

Theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-CP của Chính phủ về chính phủ điện tử, năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được một số kết quả như sau:

Khánh Hoà: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) quan trọng, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CCHC một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, bám sát chương trình và kế hoạch CCHC của tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Bình Phước: Kế hoạch triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 cùa Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, ngày 26/5/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử với mục đích:

Bắc Giang: Kế hoạch về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc giang đã ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp được giao cho các đơn vị, cụ thể:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 47
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 47
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817872