Đồng Nai: Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 03 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với đối tượng là các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Hành chính công tỉnh; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và các cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai.

Long An: Kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuổi năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh Long An đã đạt được một số kết quả, cụ thể:

Lạng Sơn: Kết quả xây dựng chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Kế hoạch về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã đạt được một số kết quả trong công tác triển khai xây dựng chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm 2020, cụ thể:

Sơn La: Triển khai thực hiện phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La 6 tháng đầu năm

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Trong 6 tháng đầu năm 2020 tỉnh Sơn La đã đạt được một số kết quả cụ thể:

Gia Lai: Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điên tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 07 tháng 7 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có Quyết định số 601/QĐ-UBND về Phê duyệt Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019. Theo đó kết quả đánh giá xếp hạng như sau:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817932