Hòa Bình công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017...

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn I)

Để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”, ngày 24 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 4804/KH-UBND triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố Hồ Chí Minh...

Hà Nội đánh giá hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018

Ngày 04 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo số 3097BC-STTTT đánh giá hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4019/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Hòa Bình ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Ủy ban dân nhân tỉnh Hòa Bình đã Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 20
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 20
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18945304