Sơn La: Ban hành Quy định về bộ chỉ số đánh giá Chính quyền số của các cơ quan hành chính tỉnh

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND về việc Quy định về bộ chỉ số đánh giá Chính quyền số của các cơ quan hành chính tỉnh Sơn La với mục đích:

Gia Lai: Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Ủy banh nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.

Sơn La: Kết quả hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh 6 tháng đầu năm

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có Báo cáo số 15/BC-BBT về kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, như sau:

An Giang: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đến Quý II năm 2021

Đến Quý II năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với kết quả...

Quảng Nam: Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 24
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 24
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18945429