Vĩnh Long: Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quảng Trị: Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Ngày 07 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân tỉnh Quảng Trị có quyết định số 29/2020/QĐ-UBND về Quy chế Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị với nguyên tắc:

Đồng Nai: Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 02 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quy chế được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan nhà nước với các quy định cụ thể:

An Giang: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử

Tính đến tháng 11 năm 2020 tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại trong xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của tỉnh An Giang như sau:

Bắc Giang: Quy định về Bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 2294/QĐ-UBND về ban hành Quy định Bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 64
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 64
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817978