Văn phòng Chính phủ: Kết quả 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Văn phòng Chính phủ có Báo cáo số 10933/BC-VPCP về việc sơ kết 01 năm vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cụ thể:

Thái Nguyên: Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 với mục tiêu:

Kiên Giang: Kết quả thực hiện triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có Báo cáo số 458/BC-UBND về tình hình, kết quả thực hiện 01 năm triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia.

An Giang: Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang.

Hậu Giang: Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu giang ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh với nguyên tắc:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 18
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 18
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817792