Cần Thơ: Kế hoạch phát triển Chính quyền số thành phố năm 2021

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030. Ngày 15 tháng 01 năm 2021,

Bộ Tài chính: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Cần Thơ: Kế hoạch Phát triển Chính quyền số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030.

Nghệ An: Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về Quy chế Hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Bình Thuận: Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát là phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực đảm bảo phù hợp...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 60
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 60
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817839