Bà Rịa - Vũng Tàu: Kết quả chuyển đổi số năm 2020

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Ngày 19/2/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có báo cáo số 1405/UBND-VP báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg và cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh với kết quả đã đạt được cụ thể như sau:

Bình Phước: Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử năm 2020

Năm 2020, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước đã có báo cáo kết quả hoạt động số 22/BC-BCĐ ngày 28/01/2021, một số kết quả đạt được như sau:

Nam Định: Kết quả chuyển đổi số năm 2020

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030. Thực hiện triển khai nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã có những kết quả cụ thể:

Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 31/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số trên địa tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu:

Quảng Nam: Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử năm 2020

Thực hiện Kế hoạch về kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và Kế hoạch công tác cải cách hành chính, năm 2020 tỉnh Quảng Nam đã đạt được kết quả như sau:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817885