Ninh Bình: Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện theo quy định lên trực tuyến mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021, với các mục tiêu:

Đắk Lắc: Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4 năm 20211

Thực hiện nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Thanh Hóa: Kết quả hoạt động bưu chính và dịch vụ bưu chính công ích năm 2020

Năm 2020 hoạt động bưu chính và dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả

Thành phố Hồ Chí Minh: Kế hoạch phát triển và quản lý ngành thông tin và truyền thông năm 2021

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch thực hiện phát triển và quản lý ngành thông tin và truyền thông,

Long An: Tuyên truyền về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021

Để thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817949