Nam Định: Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 30 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu nhằm cụ thề hóa việc triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Giúp cho các ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ để triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Kế hoạch nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch về kế hoạch nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Sơn La: Kết quả triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bộ Nội vụ: Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Nội vụ đã có quyết định số 1149/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” với mục tiêu:

Cao Bằng: Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử năm 2020

Nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100564