Sơn La: Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn có Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sơn La: Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn có Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Bình định: Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh bình Định đã ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bắc Kạn: Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2021

Nhằm đảm bảo vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từ đó góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp...

Bắc Kạn: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ngày 17 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có báo cáo số 275/BC-BCĐ về kết quả hoạt động năm 2020, 5 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100534