Nam Định: Kết quả triển khai việc cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Vĩnh Long: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021, với mục tiêu:

Cao Bằng: Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng: Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành kế hoạch về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2021.

Quảng Ngãi: Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 821/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 55
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 55
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100616