Sơn La: Kết quả hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh 6 tháng đầu năm

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có Báo cáo số 15/BC-BBT về kết quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, như sau:

An Giang: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đến Quý II năm 2021

Đến Quý II năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với kết quả...

Quảng Nam: Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được xác định là một trong 8 trọng tâm chỉ đạo, điều hành xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021...

Quảng Ngãi: Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4 năm 2021

Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 với mục tiêu:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 58
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 58
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19818021