Đồng Nai: Kết quả hoạt động Cổng thông tin điện tử năm 2021

Ngày 07 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành báo cáo số 3233/BC-UBND về tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh Đồng Nai.

Cao Bằng: Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước năm 2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành báo cáo số 3714/BC-UBND về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2021 với kết quả như sau:

Quảng Nam: Quy chế hoạt động của Công thông tin điện tử

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 3069/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam với một số quy định cụ thể như:

An Giang: Kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến tháng 10 năm 2021 Trung tâm, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp đã đạt được một số kết quả cụ thể:

Kon Tum: Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817872