Bộ Nội vụ: Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2022

Bộ Nội vụ có Quyết định số 115/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”

Hậu Giang: Kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân tỉnh Hậu Giang ban hành báo cáo số 16/BC-UBND về kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 với kết quả cụ thể như sau:

Lào Cai: Kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin điện tử năm 2022

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 427/KH-HĐBT về Kế hoạch hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai năm 2022 với mục đích:

Yên Bái: Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin điện tử năm 2021

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành báo cáo số 50/BC-STTTT về công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin điện tử năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Khánh Hòa: Kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành báo cáo số 40/BC-STTTT về kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021 với kết quả cụ thể như sau:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 26
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 26
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102653