LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 28/02/2011, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Thông tư 06/2011/TT-BTTTT). Thông tư này quy định chi tiết nội dung được giao tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

LẬP ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 08/9/2010, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nhưng không yêu cầu phải lập dự án (sau đây gọi tắt là Thông tư 21/2010/TT-BTTTT). Thông tư này quy định chi tiết nội dung được giao tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 05/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2019/NĐ-CP ngày 06/11/2009. Văn bản nêu trên và các văn bản hướng dẫn là cơ sở pháp lý cho việc lập dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 13/6/2019, Quốc hội Khóa 14 đã ban hành Luật Đầu tư công, quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, thay thế Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 do Quốc hội Khóa 13 ban hành.

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chi phí nhân công là một trong những chi phí chính trong dự toán và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Theo cách chung nhất, có thể hiểu chi phí nhân công - đơn giá ngày công của nhân công công nghệ thông tin là đơn giá ngày công của nhân công trực tiếp thực hiện các hoạt động công nghệ thông tin làm việc trong điều kiện bình thường.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16558265