Xếp hạng thành phố thông minh: Công cụ hiệu quả để xác định vị trí của các thành phố

Chuyển đổi số là một xu hướng mới nổi trong việc phát triển cách thức thực hiện công việc trong khu vực tư nhân và nhà nước, trong tất cả các ngành và lĩnh vực. Xây dựng phát triển Thành phố thông minh nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đề xuất nguyên tắc và các trụ cột chính xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 đã xác định mục tiêu phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh của một số nước trên thế giới

Theo Wikipedia, “Thành phố thông minh hay đô thị thông minh là một khu vực thành thị sử dụng các loại phương pháp điện tử và cảm biến khác nhau để thu thập dữ liệu. Thông tin chi tiết thu được từ dữ liệu đó được sử dụng để quản lý tài sản, tài nguyên và dịch vụ một cách hiệu quả; đổi lại, dữ liệu đó được sử dụng để cải thiện hoạt động trên toàn thành phố. Điều này bao gồm dữ liệu được thu thập từ người dân, thiết bị, tòa nhà và tài sản, sau đó được xử lý và phân tích để giám sát và quản lý hệ thống giao thông và vận tải, nhà máy điện, tiện ích, mạng lưới cấp nước, chất thải, phát hiện tội phạm, hệ thống thông tin, trường học, thư viện, bệnh viện và các dịch vụ cộng đồng khác”.

Những chủ trương, chính sách và hiện trạng trong việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia đang quan tâm xây dựng đô thị thông minh cũng là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng chung của thế giới về phát triển đô thị thông minh nhằm giải quyết các thách thức đang tồn tại và nảy sinh trong quá trình phát triển đô thị trong những năm vừa qua. Chủ trương về phát triển đô thị thông minh đã được chỉ đạo thống nhất từ các cấp lãnh đạo của Đảng và Chính phủ hướng đến chủ động xúc tiến các hoạt động xây dựng những định hướng phát triển đô thị thông minh.

Tìm hiểu về việc sử dụng giao diện lập trình ứng dụng để trích xuất dữ liệu từ cổng dữ liệu mở

Việc cung cấp dữ liệu mở dưới dạng giao diện lập trình ứng dụng (API) là nội dung được nhiều nước quan tâm và tiến hành. Để học tập kinh nghiệm của các nước, việc khảo sát và tìm hiểu thông tin trên các cổng dữ liệu mở của các nước liên quan nội dung trên là một việc làm cần thiết. Bài viết này sẽ tập trung tìm hiểu kinh nghiệm của New Zealand trong nội dung quy đinh về sử dụng API cho các tập dữ liệu mở trên cổng dữ liệu mở của quốc gia này.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 29
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 29
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816659