Tìm hiểu khung pháp lý của Chính phủ điện tử Hàn Quốc trong thời đại mới của dữ liệu

Một trong những vấn đề quan trọng nhất cần được xem xét khi thiết lập khuôn khổ pháp lý tại một thời điểm nhất định là hiểu đúng các đặc điểm và thuộc tính của Luật Chính phủ điện tử và xây dựng một văn bản mới phù hợp với vai trò của cấu trúc này...

Tìm hiểu về cách đánh giá các Dịch vụ công trực tuyến ở Châu Âu

Theo báo cáo khảo sát Phát triển chính phủ điện từ của Liên Hiệp quốc trong nhiều năm liền, các nước khu vực Châu Âu luôn có chỉ số phát triển rất cao so với các khu vực còn lại...

Kinh nghiệm cấp số định danh duy nhất cho người dân của Chính phủ Ấn Độ

Luật Căn cước công dân đã quy định Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Số định danh cá nhân cá nhân được cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác. Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân.

Kinh nghiệm cung cấp dữ liệu mở của một số nước trên thế giới

Hiện nay, trên thế giới đã có nhiều quốc gia cung cấp dữ liệu mở như Brazil, Thụy Điển, Indonesia, Đan Mạch, Canada, Anh, Mỹ... Việc cung cấp dữ liệu mở đã trở thành một tiêu chí đánh giá chính trong bộ chỉ tiêu đánh giá của Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế về xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử. Tại Việt Nam, thuật ngữ “dữ liệu mở” đã được quan tâm. Tuy nhiên, khái niệm, hành lang pháp lý, mô hình, giải pháp quản lý, chính sách thúc đẩy, công nghệ triển khai dữ liệu mở cho đến nay vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ...

Ứng dụng điện toán đám mây trong việc lưu trữ tài liệu, văn bản (Phần 2)

Ứng dụng điện toán đám mây trong việc lưu trữ tài liệu, văn bản (phần 1) đã giới thiệu tổng quan về điện toán đám mây, tóm tắt những đặc điểm cơ bản, các mô hình dịch vụ, các mô hình triển khai điện toán đám mây. Để triển khai các ứng dụng, phần mềm trên nền tảng điện toán đám mây thì điều quan trọng là phải có hệ thống hạ tầng mạng kết nối đảm bảo...

Ứng dụng điện toán đám mây trong việc lưu trữ tài liệu, văn bản (Phần 1)

Nội dung bài viết sẽ phân tích ứng dụng điện toán đám mây trong việc lưu trữ và quản lý tài liệu, văn bản. Điện toán đám mây là xu hướng chung của việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Phần đầu tiên của bài viết sẽ giới thiệu tổng quan về điện toán đám mây, những đặc điểm cơ bản, các mô hình dịch vụ, các mô hình hạ tầng của điện toán đám mây, qua đó, ta có thể triển khai các ứng dụng, phần mềm trên nền tảng điện toán đám mây để lưu trữ và quản lý tài liệu, văn bản...

Hệ thống chấm công sinh trắc học của Ấn Độ - Một kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia

Ấn Độ triển khai Hệ thống Aadhaar cấp số định danh duy nhất cho tất cả người dân Ấn Độ dựa trên dữ liệu về sinh trắc học và nhân khẩu đã làm nền tảng cho nhiều cơ quan chính phủ và các bang của Ấn Độ triển khai kết nối, bảo đảm cho các hệ thống thông tin của mình hoạt động...

Bảo đảm sẵn sàng kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia

Theo quy định của Luật Công công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia là tập hợp thông tin của một hoặc một số lĩnh vực kinh tế - xã hội được xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập và sử dụng thông tin của các ngành kinh tế và phục vụ lợi ích công cộng; tổ chức, cá nhân có quyền truy nhập và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...

Tìm hiểu nguyên tắc thiết kế Website/Portal dành cho thiết bị di động để nâng cao hiệu quả sử dụng theo tiêu chuẩn WCAG 2.0 của Tổ chức W3C (Phần 1)

Tiếp theo nội dung nghiên cứu Hướng dẫn truy cập web dành cho các thiết bị di động tại bài "Nghiên cứu nội dung của WCAG 2.0 dành cho các thiết bị di động và nguyên tắc thiết kế dành cho thiết bị di động của Tổ chức quốc tế W3C", bài viết này tiếp tục giới thiệu các nguyên tắc còn lại trong việc thiết kế website dùng cho thiết bị di động của W3C...

Tìm hiểu nguyên tắc thiết kế Website/Portal dành cho thiết bị di động để nâng cao hiệu quả sử dụng theo tiêu chuẩn WCAG 2.0 của Tổ chức W3C (Phần 2)

Tiếp theo nội dung nghiên cứu Hướng dẫn truy cập web dành cho các thiết bị di động tại bài "Nghiên cứu nội dung của WCAG 2.0 dành cho các thiết bị di động và nguyên tắc thiết kế dành cho thiết bị di động của Tổ chức quốc tế W3C", bài viết này tiếp tục giới thiệu các nguyên tắc còn lại trong việc thiết kế website dùng cho thiết bị di động của W3C...

Giới thiệu tổng quan về các mô hình tham chiếu Kiến trúc chính phủ điện tử của Úc phiên bản 3.0

Kiến trúc chính phủ điện tử của Úc (AGA - Australian Government Architecture) bao gồm một loạt các mô hình tham chiếu liên quan đến nhau nhằm hỗ trợ cho việc phân tích và xác định khoảng cách, các khoản đầu tư trùng lặp liên cơ quan, tạo cơ hội hợp tác trong và giữa các cơ quan...

Các tiêu chuẩn kỹ thuật trong Khung liên thông Chính phủ điện tử Ghana

Khung liên thông Chính phủ điện tử (e-Governement Interoperability Framework – e-GIF) được xem là nền tảng của sự chuyển đổi cách thức cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp của các chính phủ trên thế giới...

Cách thức áp dụng TOGAF để phát triển, quản lý và vận hành Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)

Khi môi trường nghiệp vụ, các ứng dụng hiện tại và các giao diện web ngày càng trở nên phức tạp, những thách thức mà các tổ chức phải đối mặt sẽ chuyển từ hiệu quả và tự động hóa sang quản lý và sự nhanh nhạy của tổ chức...

SOA với phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới và tại Việt Nam

Hiện tại, Kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture-SOA) là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), tuy nhiên, chưa có một định nghĩa thống nhất về SOA...

Một số kinh nghiệm tốt về thiết kế lược đồ XML phục vụ xây dựng mô hình dữ liệu mức vật lý trong cấu trúc dữ liệu trao đổi

Việc triển khai kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia để truy nhập, trao đổi và chia sẻ dữ liệu cần có quy định các yêu cầu kỹ thuật về cấu trúc của các thông điệp dữ liệu được trao đổi giữa cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia (gọi tắt là cấu trúc dữ liệu trao đổi)...

Tìm hiểu tham gia điện tử trong giai đoạn đầu của phát triển Chính phủ điện tử

Từ năm 2001, theo định kỳ, Vụ các vấn đề kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc (UNDESA) đã tiến hành khảo sát, đánh giá và công bố Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử tại các nước thành viên của Liên hợp quốc...

Tìm hiểu về tiêu chuẩn biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Cục Thống kê Úc

Tiếp theo nội dung nghiên cứu về khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử trong dịch vụ công trực tuyến tại bài "Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử", "Kinh nghiệm về hướng dẫn thiết kế biểu mẫu trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước của Bang Dakota - Ấn Độ",...

Kinh nghiệm về hướng dẫn thiết kế biểu mẫu trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan nhà nước của Bang Dakota - Ấn Độ

Tiếp theo nội dung nghiên cứu về khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử trong dịch vụ công trực tuyến tại bài "Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử",...

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng biểu mẫu, tài liệu điện tử trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Khái niệm và phân loại biểu mẫu điện tử

Ngày nay, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động ngày một sâu rộng đến đời sống xã hội, làm biến đổi sâu sắc cách thức làm việc của các cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp và cả người dân...

Tối ưu hóa tìm kiếm để nâng cao khả năng truy cập tới thông tin, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tải những nguồn tài nguyên thông tin giữa các cơ quan nhà nước và xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của người dân và đẩy nhanh tiến trình hội nhập của Việt Nam với thế giới...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16552829