Tiêu chuẩn WS-Federation (Liên kết dịch vụ Web)

Trong dịch vụ web, các tiêu chuẩn WS-Security (Bảo mật dịch vụ web), WS-Trust (Tin cậy dịch vụ web) và WS-SecurityPolicy (Chính sách bảo mật dịch vụ web) cung cấp một mô hình liên kết cơ bản giữa các nhà cung cấp nhận dạng và các bên xác thực liên quan...

Tiêu chuẩn điều phối dịch vụ Web (WS-Coordination)

Vào tháng 7 năm 2002, BEA, IBM và Microsoft đã công bố một bản đặc tả kỹ thuật dùng thử nhằm hỗ trợ giao dịch nghiệp vụ thông qua Web. Các đặc tả kỹ thuật này – Business Process Execution Language for Web Service - BPEL4WS (Ngôn ngữ triển khai quy trình nghiệp vụ cho dịch vụ web),WS-Transaction (Dịch vụ web - Giao dịch) và WS-Coordination (Dịch vụ web – Điều phối) - cùng nhau tạo thành nền tảng phát triển các ứng dụng dựa trên các dịch vụ Web đáng tin cậy, cung cấp quản lý quy trình nghiệp vụ, đảm bảo toàn vẹn trong giao dịch và các công cụ điều phối chung...

Tiêu chuẩn Đặc tả Web Service MetadataExchange (WS-MetadataExchange)

Các dịch vụ Web sử dụng dữ liệu đặc tả để mô tả những điểm cuối (dịch vụ Web) tương tác với chúng. Cụ thể, [WS-Policy] mô tả các khả năng, yêu cầu và đặc điểm chung của các dịch vụ Web; [WSDL1.1] mô tả các hoạt động thông điệp trừu tượng, các giao thức mạng và các địa chỉ điểm cuối được các dịch vụ Web sử dụng...

Tiêu chuẩn Dịch vụ Web – Địa chỉ hóa (WS-Addressing)

Đặc tả kỹ thuật WS-Addressing định nghĩa một tiêu chuẩn để kết hợp thông tin địa chỉ thông điệp vào các thông điệp dịch vụ web. WS-Addressing cung cấp một phương pháp giải quyết thống nhất cho các thông điệp SOAP được truyển tải đồng bộ hoặc bất đồng bộ...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816897