Cục tin học hóa - Thông báo triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức của Cục Tin học hóa

Cục tin học hóa: Thông báo triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức của Cục Tin học hóa

Cập nhật danh mục, tiến độ triển khai các HTTT quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Căn cứ quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cập nhật danh mục, tình hình triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương (sau đây gọi là các Hệ thống thông tin), cụ thể như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 3127/BTTTT-THH hướng dẫn tổ chức công tác thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực ứng dụng CNTT năm 2019.

Cục Tin học hóa: Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày 04/4/2019, Cục Tin học hóa đã đăng thông báo tuyển dụng 05 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên vào 04 vị trí việc làm, gồm các vị trí cụ thể như sau:

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 25
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 25
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102856