Xem với cỡ chữ  

Thông tư 12/2010/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông: Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia  về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin


12/2010/TT-BTTTT
18/05/2010
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng

Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Ứng dụng công nghệ thông tin

: 77F33FF5C6D34837BDE4E5B68439586D.doc

:


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280010