Yên Bái: Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; ngày 04 tháng 5 năm 2019 Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018...

Để đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin gồm 05 nhóm tiêu chí là: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Nhân lực công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác đảm bảo an toàn thông tin; Môi trường chính sách và kinh phí.

Theo đó, kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2018 như sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: có 07 đơn vị xếp hạng 1 đạt 24 điểm là: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động thương binh và Xã hội. Xếp hạng thấp nhất là Sở Xây dựng xếp thứ 8 đạt 13.8 điểm.

- Nhân lực công nghệ thông tin: Đơn vị xếp hạng 1 là Sở Thông tin và Truyền thông đạt 14 điểm, xếp thứ 2 là Sở Công thương và Sở Khoa học và Công nghệ đạt 12 điểm. Xếp hạng thứ 5 thấp nhất đạt 6 điểm có 8 đơn vị: Sở Tài chính; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Tư pháp;

- Ứng dụng công nghệ thông tin: Có 05 đơn vị xếp hạng 1 đạt 24 điểm gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng. Xếp hạng thấp nhất là Sở Giao thông vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường đạt 19 điểm xếp thứ 9.

- Công tác đảm bảo an toàn thông tin: Hầu hết các đơn vị xếp hạng 1 đạt 15 điểm, xếp hạng 2 là Sở Giáo dục và Đào tạo, xếp hạng 3 gồm: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Ngoại vụ. Thấp nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xếp hạng 4 đạt 9 điểm.

- Môi trường chính sách và kinh phí: Các đơn vị xếp hạng 1 đạt 23 điểm gồm 08 đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Công thương; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng. Thấp nhất là Sở Ngoại vụ đạt 7 điểm xếp hạng 7.

Kết quả chung xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái: Sở Thông tin và Truyền thông xếp hạng 1 với 98 điểm; xếp thứ 2 là Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 95 điểm; xếp hạng 3 là Sở Công thương đạt 93.6 điểm. Đơn vị có điểm thấp nhất là Sở Ngoại vụ đạt 67 điểm xếp hạng 13.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: xếp hạng 1 đạt 24 điểm là: UBND huyện Văn Yên; thứ 2 đạt 20 điểm là UBND thị xã Nghĩa Lộ, UBND huyện Văn Chấn và UBND huyện Trấn Yên. Xếp hạng thấp nhất là UBND huyện Mù Cang Chải và UBND huyện Trạm Tấu xếp thứ 6 đạt 18 điểm.

- Nhân lực công nghệ thông tin: Đơn vị xếp hạng 1 là Sở Thông tin và Truyền thông đạt 10 điểm, còn lại các đơn vị xếp thứ 2 và 3 đạt từ 6 đến 8 điểm.

- Ứng dụng công nghệ thông tin: xếp hạng 1 đạt 24 điểm là UBND huyện Văn Chấn; xếp thứ 2 đạt 22,9 điểm là UBND huyện Yên Bình; thứ 3 là UBND huyện Văn Yên đạt 22 điểm. Xếp hạng thấp nhất là UBND huyện Trạm Tấu đạt 18 điểm xếp thứ 8.

- Công tác đảm bảo an toàn thông tin: Có 03 đơn vị xếp hạng 1 đạt 15 điểm là: UBND thành phố Yên Bái; UBND huyện Trấn Yên; UBND huyện Yên Bình, xếp hạng 2 là huyện Mù Cang Chải đạt 14 điểm. Thấp nhất là huyện Văn Chấn xếp hạng 5 đạt 9 điểm.

- Môi trường chính sách và kinh phí: Các đơn vị xếp hạng 1 đạt 23 điểm gồm 04 đơn vị: UBND thị xã Nghĩa Lộ; UBND huyện Văn Chấn; UBND huyện Mù Cang Chải; UBND thành phố Yên Bái. Thấp nhất là UBND huyện Yên Bình đạt 12 điểm xếp hạng 5.

Kết quả chung xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: UBND huyện Văn Yên xếp hạng 1 với 88 điểm; xếp thứ 2 là UBND thị xã Nghĩa Lộ đạt 84,2 điểm; xếp hạng 3 là UBND huyện Văn Chấn đạt 84 điểm. Đơn vị có điểm thấp nhất là UBND huyện Trạm Tấu đạt 67 điểm xếp hạng 9.

Căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng có giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi kết quả triển khai và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trần Thị Duyên

1388 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 175
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 176
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12729706