Vĩnh Phúc: Công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018  

Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; ngày 26 tháng 6 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018...

Theo đó, kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử của các sở, ban, ngành (20 đơn vị) gồm 2 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng; nhóm tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng.

- Nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng: Chỉ có 1/20 đơn vị đạt điểm tối đa (18 điểm) là Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp đến là Sở Lao động, Thương binh và xã hội 15,056 điểm và Sở Y tế 14,328 điểm. Các đơn vị có điểm thấp trong nhóm tiêu chí này là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (7,344 điểm); Thanh tra tỉnh (7,362 điểm) và xếp hạng thấp nhất là Ban Quản lý các Khu công nghiệp (7,146 điểm).

- Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin: Điểm tối đa là 45 điểm trong đó đơn vị có điểm cao nhất là Sở Thông tin và Truyền thông (39,953 điểm), tiếp đến là Sở Khoa học và Công nghệ (34,58 điểm) và Sở Y tế (33,237 điểm). Các đơn vị có điểm thấp là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (21,36 điểm); Thanh tra tỉnh (20,434 điểm) và xếp hạng thấp nhất là Sở Công thương (16,308 điểm).

Xếp hạng chung mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tại các sở, ban, ngành không có đơn vị nào đạt tối đa (63 điểm), điểm cao nhất là Sở Thông tin và Truyền thông (57,953 điểm) – xếp hạng 01/20, tiếp đến là Sở Khoa học và Công nghệ (48,58 điểm) – xếp hạng 02/20 và Sở Y tế (47,565 điểm) – xếp hạng 03/20. Các đơn vị có điểm thấp là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (28,704 điểm) – xếp hạng 18/20; Thanh tra tỉnh (27,796 điểm) – xếp hạng 19/120, và xếp hạng thấp nhất là Sở Công thương (27,308 điểm) – xếp hạng 20/20.

Kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố gồm 2 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng và nhóm tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng. - Nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện sẵn sàng: Điểm tối đa là 43 điểm, đơn vị đạt điểm cao nhất là Ủy ban nhân dân Huyện Yên Lạc (26,714 điểm), tiếp theo là Ủy Ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên (23,699 điểm), Ủy ban nhân dân Huyện Bình Xuyên (23,123 điểm). Các đơn vị có điểm thấp là Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương (20,31 điểm); Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường (18,98 điểm) và xếp hạng thấp nhất là Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên (15,26 điểm).

- Nhóm tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin: Điểm tối đa là 95 điểm trong đó đơn vị có điểm cao nhất là Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô (47,109 điểm), tiếp đến là Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên (46,141 điểm), Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc (45,39 điểm). Các đơn vị có điểm thấp là Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên (31,998 điểm); Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương (29,156 điểm) và xếp hạng thấp nhất là Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên (21,73 điểm).

Như vậy kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (có 09 đơn vị) không có đơn vị nào đạt điểm tối đa (138 điểm). Đơn vị có điểm cao nhất là Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc (72,104 điểm) – xếp hạng 01/9, tiếp theo là Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô (69,967 điểm) – xếp hạng 02/9, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên (69,84 điểm) – xếp hạng 03/9. Xếp hạng thấp gồm Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên (55,121 điểm) – xếp hạng 7/9, Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương (49,467 điểm) – xếp hạng 8/9 và xếp hạng thấp nhất là Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên (36,99 điểm) – xếp hạng 9/9.

Căn cứ kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện chỉ số xếp hạng trong các năm tiếp theo.

Trần Thị Duyên

2357 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 322
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 322
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12729023