Gia Lai phê duyệt kết quả đánh giá, mức độ xếp hạng Chính quyền điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018

Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018...

Bắc Kạn: ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 03/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử năm 2019 với mục đích:

Điện Biên: Đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2018, ngày 10 tháng 01 năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông có báo cáo số 56/BC-STTTT về việc đánh giá, xếp hạng mức độ Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018...

Hưng Yên: Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thực hiện Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng Chính quyền điện tử trong cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên; ngày 11 tháng 3 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018...

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 66
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 66
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11453841