Bộ Thông tin và Truyền thông: Công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018...

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020...

Đà Nẵng ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ quận, huyện, phường, xã điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyện, ngày 21 tháng 12 năm 2018, Ủy ban dân nhân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ quận, huyện, phường, xã điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

Bộ Giao thông vận tải ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ (Phiên bản 1.0)

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 2113/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (Phiên bản 1.0)...

Hòa Bình công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017...

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 96
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 96
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11692789