Tuyên Quang: ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Tuyên Quang 

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, ngày 09/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định số 246/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang...

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang theo tên miền truy cập là http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn.

Tại Quy chế, Ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra các nguyên tắc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công như sau:

-Việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, quản lý thông tin trên internet, pháp luật về sở hữu trí tuệ, báo chí, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định quản lý khác của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như quy định quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các thông tin được cung cấp trên Cổng dịch vụ công cần phải đúng, đủ, rõ ràng và kịp thời, cập nhật liên tục dựa trên các quy định hiện hành. Các thông tin được thiết kế theo mẫu thống nhất, đơn giản, thuận tiện cho việc sử dụng; đảm bảo tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho tổ chức, cá nhân; không gây phiền hà, ách tắc trong quá trình xử lý.

- Cổng dịch vụ phải tích hợp, kết nối với Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh và Hệ thống các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do các Bộ, ngành Trung ương triển khai đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Cổng dịch vụ công phải đảm bảo an toàn thông tin và vận hành liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày trên mạng internet; đồng thời đảm bảo thông tin và dịch vụ công trực tuyến luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác, sẵn sàng, có thể truy cập mọi lúc.

Ngoài ra Quy chế cũng quy định rất cụ thể, chi tiết các nội dung liên quan đến cung cấp thông tin, quản lý và vận hành, sử dụng cũng như quy định về tiếp nhận, xử lý câu hỏi trên mục hỏi đáp của Cổng dịch vụ công:

1. Quy định về cung cấp thông tin, quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công.

- Thông tin chủ yếu trên Cổng dịch vụ công: Thông tin về dịch vụ công và cơ quan cung cấp dịch vụ; Thông tin, báo cáo thống kê về tình hình giải quyết, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

- Quy định về các chức năng hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công như: Chức năng tra cứu; chức năng đánh giá; chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi; cung cấp các thông tin về dịch vụ bưu chính công ích.

- Quy định về lưu trữ thông tin.

2. Quy định về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: đưa ra các nguyên tắc cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

- Sử dụng dịch vụ công trực tuyến: Tại quy chế đã quy định rõ về nộp hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; thụ lý, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và tra cứu tình trạng hồ sơ; trả kết quả hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí.

3. Quy định về tiếp nhận, xử lý câu hỏi trên mục hỏi đáp của Cổng dịch vụ công.

- Quy định về điều kiện để tổ chức, cá nhân được tham gia mục Hỏi đáp.

- Quy định đối với câu hỏi và câu trả lời gồm: Nguyên tắc đặt câu hỏi của tổ chức, cá nhân phải đảm bảo các điều kiện theo quy định; định nghĩa câu hỏi, câu trả lời; không tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân liên quan đến giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Tiếp nhận, xử lý câu hỏi và thực hiện việc trả lời: Thực hiện tiếp nhận câu hỏi trên mục Hỏi đáp 24/24h vào tất cả các ngày trong tuần; Có quy trình tiếp nhận, xử lý câu hỏi của tổ chức, cá nhân.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó:

 Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện quy chế; tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quy chế trên và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan trên phạm vi toàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông: Là cơ quan đầu mối quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị về việc sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên quang; Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn triển khai, đôn đốc thực hiện, tổ chức đánh giá việc chấp hành quy chế; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ công trực tuyến; Lập dự toán kinh phí hàng năm để duy trì, phát triển Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của tỉnh;

Đơn vị cung cấp phần mềm: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan cung cấp dịch vụ thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo quy định; Bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu trên Cổng dịch vụ công; hàng năm có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động Cổng dịch vụ công phù hợp với tình hình thực tế; có trách nhiệm báo cáo về tình hình quản lý, vận hành Cổng; Tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn cơ quan cung cấp dịch vụ về kỹ thuật, cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hiệu quả; báo cáo khi có sự cố xảy ra và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp phát triển Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai các đề án, dự án, kế hoạch liên quan đến Cổng dịch vụ công. Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để triển khai và duy trì Cổng.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quy chế tại đơn vị mình; Các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo các điều kiện cần thiết để sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quy chế này thuộc phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; Chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công và các quy định tại Quy chế; Xây dựng và ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống một cửa điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, đơn vị, địa phương; Lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi thường xuyên tình hình sử dụng hệ thống một cửa điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để có chỉ đạo kịp thời trong quá trình xử lý; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai; Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo về tình hình triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

9462 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 157
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 157
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12729447