Liên kết website

15/08/2017 00:00
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Chính phủ năm 2017

Ngày 27/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản số 1868/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra Chính phủ năm 2017.

Với những kết quả ứng dụng công nghệ thông tin đạt được trong năm 2016:

Về môi trường pháp lý: đã ban hành các quy chế quản lý, kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Về hạ tầng kỹ thuật về cơ bản được đáp ứng, có mạng máy tính nội bộ được kết nối với mạng CPNET của Chính phủ qua đường truyền Bưu điện Trung ương cung cấp; có 02 đường kết nối Internet, 01 đường truyền dùng cho Hội nghị truyền hình, 01 đường truyền số liệu cho Phần mềm tổng hợp thông tin báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại; 03 tên miền dùng cho Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ; Trung tâm tích hợp dữ liệu của Thanh tra Chính phủ đang triển khai xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo.

Về hiện trạng nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Tính đến nay, tổng số công chức, viên chức của Trung tâm Thông tin là 18 người, trong đó có 8 kỹ sư và 01 thạc sĩ về công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, năm 2016, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng một số ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ như sau:

Hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ; Hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo; Hội nghị truyền hình; Đảm bảo an ninh, an toàn, an ninh cho hệ thống mạng máy tính cơ quan Thanh tra Chính phủ; Phần mềm tổng hợp thông tin báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Hệ thống email nội bộ.

Cùng với những kết quả đạt được, trong năm 2016, Thanh tra Chính phủ còn gặp những khó khăn và hạn chế: về ngân sách đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin; về xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho cơ quan còn hạn chế; về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng phục vụ chuyên ngành ứng dụng công nghệ thông tin còn thiếu nhiều; về cơ sở hạ tầng thông tin đã được đầu tư tuy nhiên chưa đồng bộ nên một số cán bộ vẫn còn phải sử dụng máy vi tính cũ hoặc những trang thiết bị cũ dẫn đến tình trạng bị hạn chế trong việc xử lý, giải quyết công việc chưa được hiệu quả; về an toàn thông tin – việc nâng cao ý thức tự bảo vệ thông tin của người sử dụng máy vi tính có kết nối internet bị lây lan virus mã độc còn bị hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế trong năm 2016, năm 2017 Thanh tra Chính phủ đặt mục tiêu tổng quát:

- Hướng tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử theo lộ trình của Đảng và nhà nước đã đề ra.

- Hướng tới thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời cũng nêu rõ mục tiêu cụ thể cho năm 2017:

- Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Thanh tra Chính phủ luôn sẵn sàng, phục vụ kịp thời và hiệu quả công tác quản lý.

- Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

- Triển khai diện rộng hệ thống khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; hình thành CSLD quốc gia về khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng phục vụ kịp thời nhu cầu nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

- Kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hiệu quả công tác cải cách hành chính, đảm bảo thể chế theo các chương trình, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đề ra.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, Thanh tra Chính phủ đã đưa ra những nội dung trọng tâm thực hiện trong năm 2017 là:

1. Hạ tầng kỹ thuật: Trang bị đầy đủ máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm cần thiết cho hoạt động quản lý, tác nghiệp, điều hành.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Thanh tra Nhà nước: ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo và công khai việc kết luận giải quyết qua mạng điện tử.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: dịch vụ đăng ký kê khai tài sản, thu nhập cá nhân thông qua Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ; nâng cấp Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ.

4. Các ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành: triển khai hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo (phần thông báo về kết quả giải quyết) và Hệ thống thông tin phòng, chống tham nhũng (phần thông báo về kết quả giải quyết).

5. Nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông: từng bước nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin – Thanh tra Chính phủ về điều kiện kỹ thuật, nhân sự, phụ cấp cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và định kỳ tổ chức đào tạo để nâng cao trình độ, khả năng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cải cách hành chính và phục vụ quản lý, tác nghiệp, điều hành. Đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ kỹ thuật về an toàn, an ninh thông tin và phát triển ứng dụng trên nền công nghệ của Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.

Trần Thị Duyên

Lượt xem:  132 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT