Liên kết website

12/01/2017 00:00
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Đắk Nông: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017

Trong năm 2016, một trong những khó khăn lớn nhất của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là hạ tầng kỹ thuật nhìn chung đã xuống cấp, cũ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Các máy chủ, thiết bị lưu trữ dự phòng trang bị tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh còn rất ít dung lượng, không thể tiếp tục triển khai các Hệ thống thông tin, CSDL dùng chung được; Hệ thống an toàn, bảo mật thông tin tại các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã chưa được đầu tư. Đồng thời, việc ứng dụng CNTT hiện đại hóa nền hành chính chưa đồng bộ và các cơ chế, chính sách nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh còn ban hành chậm, chưa có cơ sở để triển khai, thực hiện nên dẫn đến một số chương trình, dự án trong năm qua còn chậm trễ so với tiến độ đề ra.

Nhằm khắc phục những khó khăn còn tồn tại và thúc đẩy việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trong năm 2017, tỉnh đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo cho việc triển khai và khai thác các ứng dụng dùng chung của tỉnh; Nâng cấp, cải tạo lại hệ thống mạng LAN của Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin và rà soát, bổ sung, trang bị máy tính cho 100% vị trí việc làm cần thiết sử dụng tại các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đủ phương tiện làm việc.

Đến hết năm 2017, tỉnh đảm bảo 90% các văn bản (trừ văn bản mật) được trao đổi, cung cấp trên môi trường mạng qua Phần mềm Quản lý văn bản hoặc Hệ thống thư công vụ của tỉnh; 100% các cơ quan đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện và 100% các cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo phòng ban được cấp chứng thư số giao dịch các văn bản trên môi trường mạng. Đồng thời duy trì, đảm bảo hệ thống chỉ đạo điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ cấp tỉnh đến cấp huyện, các cuộc họp giữa các cấp và giữa các cơ quan Bộ, Trung ương thông qua hệ thống giao ban trực tuyến đa phương tiện; Nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Đối với ứng dụng CNTT  phục vụ người dân và doanh nghiệp, tỉnh chú trọng cung cấp thông tin đầy đủ trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh theo đúng Quy định và đảm bảo cung cấp hầu hết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp tại các lĩnh vực cần thiết như: kinh doanh, đất đai, tư pháp, giao thông vận tải, thuế, bảo hiểm, y tế, giáo dục…Mặt khác xem xét, chọn lựa triển khai thí điểm một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các lĩnh vực theo chỉ đạo của Trung ương.

Đặc biệt, trong thời gian tới, tỉnh đầu tư xây dựng Kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông để tạo cơ sở xây dựng, hoàn thiện, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung trong tỉnh, kết nối liên thông, chia sẻ thông tin. Đồng thời tiếp nhận, cập nhật, tích hợp các hệ thống thông tin quốc gia do các Bộ, ngành Trung ương triển khai. Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng xây dựng Hệ thống thông tin, CSDL về quản lý đơn, thư khiếu nại và giải quyết đơn, thư khiếu nại từ cấp tỉnh đến cấp huyện cho lĩnh vực thanh tra; Xây dựng CSDL quy hoạch - đô thị, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho lĩnh vực xây dựng; Xây dựng hệ thống thông tin, CSDL về đất đai, tài nguyên môi trường và khoáng sản cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong năm 2017, tỉnh Đắk Nông tiếp tục chú trọng tới công tác đào tạo, phát triển và bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn cho cán bộ chuyên trách CNTT tại các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã về chuẩn kỹ năng An toàn thông tin. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn kỹ năng nâng cao cho các cán bộ, chuyên viên trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn khai thác các ứng dụng CNTT của tỉnh cho các cán bộ lãnh đạo, CCVC cũng như người dân, doanh nghiệp nhằm sử dụng một cách có hiệu quả.

Đinh Thị Thanh Vân, TTHTQT

Lượt xem:  1,242 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT