Liên kết website

30/12/2016 00:00
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Quảng Trị: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017

Trong năm 2016, theo đánh giá chung thì việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ quan nhà nước. Tuy vậy, việc ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh vẫn chưa được phát huy mạnh mẽ; việc phát triển nguồn nhân lực CNTT chưa đáp ứng được nhu cầu cả về số lượng và chất lượng. Mặt khác, đầu tư cho CNTT chưa đạt mức cần thiết và chưa tương xứng với lợi ích và CNTT mang lại; việc quản lý nhà nước về CNTT đang phân tán và thiếu hiệu quả, việc ứng dụng CNTT còn mang tính hình thức, chưa thiết thực và thật sự gây nhiều lãng phí. Đặc biệt, tỉnh đang thiếu một kiến trúc, hệ thống chuẩn, một mô hình tham chiếu để dựa trên đó xây dựng một hệ thống thống nhất. Kết cấu hạ tầng mạng thông tin còn thiếu đồng bộ so với yêu cầu phát triển chung. Bên cạnh đó, việc chỉ đạo và điều hành qua mạng của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước còn nhiều hạn chế và nhiều cơ quan, đơn vị chưa coi trọng việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT ngắn hạn cũng như dài hạn.

Nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, năm 2017 tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thông tin, tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; bảo đảm an toàn và an ninh thông tin. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu trong toàn tỉnh; tạo môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở khung kiến trúc Chính quyền điện tử Việt Nam dành cho cấp tỉnh. Mặt khác tiếp tục ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động; Cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Ứng dụng CNTT để giảm dần thời gian, số lần người dân phải đến cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính.

Cụ thể, trong thời gian tới – tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng, phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cả hạ tầng mạng và trang thiết bị CNTT), các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ, kết nối, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin.

Đối với ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, tỉnh phấn đấu đạt 100% văn bản (trừ văn bản mật) trình UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (trừ văn bản mật) được thực hiện dưới dạng điện tử thông qua hệ thống thư điện tử công vụ tại địa chỉ http://mail.quangtri.gov.vn hoặc qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử tại địa chỉ http://www.guinhanvanban.quangtri.gov.vn (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 100% văn bản nội bộ của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh (trừ văn bản mật) được thực hiện dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy, trừ văn bản mật); có 100% các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sử dụng chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành công việc.

Với mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn trong năm 2017 – tỉnh đảm bảo 100% các sở, ban, ngành, địa phương có trang hoặc cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị. Đồng thời duy trì, phát triển các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử tại địa phương và chú trọng đầu tư hơn cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT. Ngoài việc đào tạo các kiến thức, kỹ năng về quản trị mạng, phân tích thiết kế hệ thống, bảo mật,… cho cán bộ phụ trách CNTT tại các đơn vị. Tỉnh còn đầu tư bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sử dụng và khai thác phần mềm mã nguồn mở, kỹ năng sử dụng mạng và khai thác thông tin trên mạng, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng nâng cao cho CBCC từ cấp xã đến cấp tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2017 đạt tỷ lệ 100% sở, ban, ngành và địa phương được bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT; 100% cán bộ, công chức từ cấp xã trở lên biết sử dụng và khai thác phần mềm mã nguồn mở; Ưu tiên đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng quản trị mạng, kỹ năng an toàn và an ninh thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT tỉnh.

Trần Thị Hưng Bình, TTHTQT

Lượt xem:  2,207 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT