Liên kết website

16/12/2016 00:00
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Tỉnh Hòa Bình phấn đấu 60% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử trong năm 2017

 Ngày 26/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó xác định mục tiêu sử dụng văn bản điện tử đến năm 2020 trên toàn quốc gồm: 100% văn bản không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy) 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy).

Để triển khai thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các Bộ, tỉnh/thành phố xây dựng Kế hoạch 5 năm, hiện nay UBND tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm, theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Hòa Bình đã xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017, trong đó phấn đấu năm 2017 đạt mục tiêu 80% văn bản trình UBND tỉnh và 60% văn bản trao đổi giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng bản giấy).

Để triển thực hiện được nhiệm vụ này, tỉnh Hòa Bình đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như ban hành cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; phát triển, đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật; củng cố và nâng cao năng lực đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước; chú trọng nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, hướng dẫn cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin (văn phòng điện tử, thư điện tử, một cửa điện tử,…) một cách hiệu quả.

Phan Thúy Trinh, Cục Tin học hóa

Lượt xem:  384 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Các tin đã đưa
SỰ KIỆN NỔI BẬT